• Katalóg ponúk » 
  • Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa

Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa

229197
Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa

Legislatíva, zdroje a príčiny vzniku úrazu, formulár E 101. Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri riešení vzniku pracovného úrazu, iného úrazu, školského úrazu, alebo choroby z povolania, o postupe pri riešení pracovného úrazu, či o hlásení vzniku pracovného úrazu... Obsah seminára: Legislatívna úprava: - zákon NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, - zákon NR SR č.125/2006 o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov, - zákon NR SR č.311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov, - zákon NR SR č.461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, - zákon NR SR č.437/2004 o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, - zákon NR SR č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhl. MPSVR 500/2006, ktorou sa ustanovuje vzor hlásenia o registrovanom pracovnom úraze, - úprava MZ SR č.4/1974 hlásenie a evidencia chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci, - metodické usmernenie MŠ 4/2009 - k zavedeniu jednotného postupu školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí. Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu, iného úrazu: - evidencia drobných pracovných úrazov, - registrácia pracovných úrazov, - rozdelenie pracovných úrazov - závažný pracovný úraz, smrteľný pracovný úraz, hromadný pracovný úraz, - oznámenie o vzniku úrazu, povinnosti po oznámení, zabezpečenie miesta vzniku úrazu, zisťovanie príčin, opatrenia na zabránenie opakovaniu, ohlasovanie vzniku pracovného úrazu príslušným inštitúciám, poučenie poškodeného a súhlas poškodeného, vyšetrovanie, určovanie rozsahu zodpovednosti po pracovnom úraze, odškodňovanie pracovného úrazu. Zdroje a príčiny vzniku pracovného úrazu: - kódovanie zdroja úrazu, - kódovanie príčiny úrazu, - špecifikácia pracoviska, špecifikácia pracovnej činnosti, špecifikácia pracovnej činnosti - spôsob poranenia a ich materiálové činitele. Drobný pracovný úraz: - oznámenie o vzniku, - zapisovanie do evidencie, - ďalší postup. Pracovný úraz: - oznámenie o vzniku, - spisovanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, - hlásenie príslušným inštitúciám, - vyšetrovanie pracovného úrazu, - odškodňovanie pracovného úrazu, - určenie rozsahu zodpovednosti po úraze. Iný úraz: - oznámenie o vzniku, - spisovanie záznamu, - hlásenie príslušným inštitúciám, - vyšetrovanie úrazu, - určenie rozsahu zodpovednosti po úraze, - prípadné odškodnenie iného úrazu. Pracovný úraz v zahraničí: - vyslanie zamestnanca, - povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní, - právne účinky formuláru E 101, - oznámenie o vzniku, - spisovanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze (vyžiadanie informácií zo zahraničia, doklady od vyšetrujúcich orgánov, hlásenie príslušným inštitúciám, odškodňovanie pracovného úrazu, určenie rozsahu zodpovednosti po úraze). Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci: - vstupné lekárske prehliadky, - výstupné lekárske prehliadky, - špeciálne lekárske prehliadky, - sankcie. Úrazy žiakov: - školský úraz, - registrovaný školský úraz, - evidencia neregistrovaných školských úrazov, - oznámenie o vzniku školského úrazu, - spisovanie záznamu o registrovanom školskom úraze, - hlásenie príslušným inštitúciám, - vyšetrovanie školského úrazu, - odškodňovanie školského úrazu, - určenie rozsahu zodpovednosti za vznik školského úrazu. Choroba z povolania: - definícia choroby z povolania, - spôsob hlásenia, - registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, - postup pri riešení vzniku choroby z povolania Záver - diskusia k prednášaným témam. Lektorka: Ľubica Kuševová www.eseminare.sk/?product=SEM407

Cena: 130 EUR bez DPH

Profesionál - dodávateľ

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Bratislava

5

Dodavatel je v systému ePoptávka.cz registrován již 155 měsíců

Ďalšie dodávateľské ponuky