Bezpečnostnotechnické služby

341770
Bezpečnostnotechnické služby Odporúčaný záznam

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu ( BTS ) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace z bezpečnosťou technických zriadení na základe vydaných oprávnení MPSVaR a NIP (č. BTS-000015-06, VVZ-0478/07-01.1) a príslušných osvedčení zamestnancov pravidelnými výkonmi priamo u objednávateľa. Rozsah služieb a činností : • zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika a požiarneho technika priamo u objednávateľa • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnostia ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany a ochrany životného prostredia • vypracovanie zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP a OPP • posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov • poradenstvo (mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov • príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu • zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu • poradenstvo pri zavádzaní systému OHSAS 18001 • organizovanie školení z oblasti BOZP, OPP, civilnej ochrany a oboznamovanie s poskytovaním prvej pomoci, školenie špeciálnych profesii /obsluha stavebných strojov, motorových vozíkov, vyhradených technických zariadení plynových, tlakových, zdvíhacích/ školenie špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií • vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku, predaj ochranných pracovných pomôcok, bezpečnostného značenia, vzdelávacích programov na DVD, predaj a servis požiarnotechnických zariadení.

Cena: www.bozpo.eu

Profesionál - dodávateľ

BOZPO, s.r.o.
Prievidza

5

Dodávateľ je v systéme 123dopyt.sk registrovaný už 117 mesiacov

Kontakt

Fotogaleria

Ďalšie dodávateľské ponuky